Управление на движението на влаковете и капацитета

Правила за действия на длъжностни лица от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и ДП „НКЖИ” при нарушаване графика за движение на пътническите влакове по отношение информиране на пътниците и гражданите

Инструкция за работа на участъков инспектор в железопътен транспорт/осигурителна техника и гарова дейност в поделения УДВГД

Инструкция за "прозорци" по железопътната инфраструктура на ДП "НКЖИ"

Инструкция за работа на влаково-диспечерския апарат в поделения "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност" на поделение „Управление на движение на влаковете и капацитета" в ДП "НКЖИ"

Инструкция за прекъсване и възстановяване действието на обекти на жп инфраструктура, управлявана от ДП "НКЖИ" при извършване на реконструкции, модернизации, подновявания, рехабилитации и ремонти

Указания за попълване на образеца на Придружителен лист за сваляемо от железния път возило обр. II-B, Приложение № 2 към чл.47, т.2, буква "б" от ПДВ и МР

Заповед № 493/08.03.2013 г. на Генералния директор на ДП "НКЖИ", с която се дават указания за прилагането на чл. 449, ал.1, чл. 454 и чл. 455, ал.1 от Правила за движението на влаковете и маневрената дейност в жп транспорт

Инструкция за реда и начина на работа при прекъсване на влаково-диспечерските връзки

Заповед 1333 от 20.08.2013 г. на Генералния директор на ДП "НКЖИ"

Инструкция за реда и начина за изготвяне на таблиците на маршрутните зависимости

Технологии на експлоатационните пунктове в ДП "НКЖИ", актуални към 01.04.2016 г.

Линия 1

Линия 2

Линия 3

Линия 4

Линия 5

Линия 6

Линия 7

Линия 8

Линия 9

Заповед № 442/16.03.2015 г. на Генералния директор

Заповед № 769/27.04.2015 г. на Генералния директор

Инструкция за сигнализиране края на влаковете и реда за ползване на сигналните дискове и Заповед №1005/25.05.2015 г. на генералния директор на ДП "НКЖИ"

Правила за оперативно движение на влакове с подвижен състав с по-ниски параметри от заложените в книжка-разписание и плана за композиране на влаковете

Правила за достъп до жп транспорт на лица с ограничена подвижност, във връзка с изискванията на чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 година

Заповед № 2565/06.12.2016 г. на Генералния директор на ДП "НКЖИ"

Заповед № 1320/04.07.2017 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”