НК "Железопътна Инфраструктура" - Бенефициент по ОПТ

НК "Железопътна Инфраструктура" - Бенефициент по Оперативна Програма "Транспорт"
 

     НКЖИ е Бенефициент по всички проекти от Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси, по един проект от Приоритетна ос ІІІ - Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари, и Приоритетна ос V - Техническа помощ на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

 

Проекти по Оперативна програма "Транспорт"( PDF )

 

Повече информация за Оперативна програма "Транспорт" можете да намерите на http://www.optransport.bg