Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в Кантарен участък Пловдив, за автомонтьорски услуги и склад

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 155/20.01.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Председателя на УС, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 32-12/16 от 20.12.2016 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                 О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост както следва:

1. „Помещение – 54,00 кв. м. (гаражна клетка № 1)“, обособена част от „Сграда с гараж“ (сграда с идентификатор 56784.539.334.2 по КК на гр. Пловдив), с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в Кантарен участък Пловдив, за автомонтьорски услуги и склад, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 128,00 (сто двадесет и осем) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 128,00 (сто двадесет и осем)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 17.03.2017 год. (петък)  от  9:30 ч.

2. „Помещение – 54,00 кв. м. (гаражна клетка № 2)“, обособена част от „Сграда с гараж“ (сграда с идентификатор 56784.539.334.2 по КК на гр. Пловдив), с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в Кантарен участък Пловдив, за автомонтьорски услуги и склад, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 128,00 (сто двадесет и осем)лв. без ДДС.

Депозит за участие: 128,00 (сто двадесет и осем) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 17.03.2017 год. (петък)    от  10:00 ч.

3. „Помещение – 105,48 кв. м. (гаражна клетка № 3)“, обособена част от „Сграда с гараж“ (сграда с идентификатор 56784.539.334.2 по КК на гр. Пловдив), с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в Кантарен участък Пловдив, за автомонтьорски услуги и склад, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 250,00 (двеста и петдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 250,00 (двеста и петдесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 17.03.2017 год. (петък)  от  10:30 ч.

4. „Помещение – 105,48 кв. м. (гаражна клетка № 4)“, обособена част от „Сграда с гараж“ (сграда с идентификатор 56784.539.334.2 по КК на гр. Пловдив), с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в Кантарен участък Пловдив, за автомонтьорски услуги и склад, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 250,00 (двеста и петдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 250,00 (двеста и петдесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 17.03.2017 год. (петък)  от  11:00 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 06.03.2017 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 13.03.2017год. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.03.2017год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 09.03.2017 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.