Референтен документ на железопътната мрежа 2019-2020 година, валиден от 15.12.2019 г. до 12.12.2020 г.

РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА 2019-2020 ГОДИНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Специални мерки в случай на смущения

Приложение 2 Рамка за разпределяне на инфраструктурен капацитет по железопътен коридор за конкурентоспособни товарни превози 7 (ТЖК 7)

Приложение 3 Правила за начисляване на инфраструктурни такси, цени за използвани услуги, срокове и начин на заплащане

Приложение 3А Правила за начисляване на такса за достъп и използване, такса за заявен и неизползван капацитет, цени за използвани услуги, срокове и начин на заплащане (прилага се от датата на влизане в сила на таксите, определени в съотвествие с ПМС №283 в сила от 19.11.2019 г.)

Приложение 4 Процес на заявяване, разпределяне на инфраструктурен капацитет, ползване и анулиране на разпределения капацитет

Приложение 4.1 Подробно описание на процесите и сроковете за заявяване и разпределяне на капацитет

Приложение 4.2 Образец на заявка за изготвяне/корекция на разписание на влак, за назначаване и отмяна на влак и указания за нейното попълване и подаване

Приложение 5 Ценова листа на ДП „НКЖИ“

Приложение 6 Карта на железопътната инфраструктура на ДП „НКЖИ“

Приложение 7 Карта на системи за телекомуникации

Приложение 8 Карта на системи за осигуряване движението на влаковете в експлоатационните пунктове

Приложение 9 Карта на системи за осигуряване движението на влаковете в междугарията

Приложение 10 Карта на системи за контрол движението на влаковете (АЛС/ETCS)

Приложение 11 Карта на ТЖК 7

Приложение 11А Карта на ТЖК 10

Приложение 12 Карта ограничение по фидерни зони

Приложение 13 Карта на електрифицираните железопътни линни

Приложение 14 Таблица списък на електрифицирани/неелектрифицирани жп линии

Приложение 15 Таблица списък на гарите и информация за тях по отношение на обслужване на пътници

Приложение 16 Таблица с информация за километричното положение на гарите по жп мрежа

Приложение 17 Таблица списък на спирките и километричното им положение по съответните линии

Приложение 18 Таблица капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2019/2020 г.

Приложение 18.1 Първоначална информация за ограниченията на капацитета на железопътните линиис продължителност повече от седем последователни дни, за които над 30 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия е отменен, пренасочен или заменен с друг вид транспорт за ГДВ 2020/2021 г.

Приложение 18.2 Информация за ограниченията на капацитета с продължителност от седем или по-малко последователни дни, поради които повече от 10 % от прогнозния обем на трафика по дадена железопътна линия се отменя, пренасочва или замества с друг вид транспорт за ГДВ 2019/2020 г. 

Приложение 19 Таблица на обслужващи съоръжения на ДП „НКЖИ“

Приложение 19А Информация за обслужващи съоръжения, до които ДП „НКЖИ“ осигурява достъп

Приложение 19Б Образец за подаване на информация от оператори на обслужващи съоръжения

Приложение 20 Таблица с номерата на честотните групи на ВДРВ (влакови диспечерски радиовръзки)

Приложение 21 Таблица с местоположението на аварийните телефонни колонки

Приложение 22 Таблица списък с местоположението на неутралните вставки в жп мрежа

Приложение 23 Таблица със списък на железопътните мостове

Приложение 24 Таблица списък на тунелите

Приложение 25 Таблица с максимални наклони по жп линии

Приложение 26 Таблица допустими максимални скорости по железен път в ГДВ 2019/2020 г.

Приложение 27 Таблица постоянни намаления на скоростите в ГДВ 2019/2020 г.

Приложение 28 Списък на гарите и информация за тях

Приложение 29 Списък на граничните гари и информация за тях

Приложение 30 Таблица с разстояния между експлоатационните пунктове от железопътната инфраструктура, управлявана от ДП „НКЖИ“ използвани за изчисляване на инфраструктурни такси и цени за услуги

Приложение 31 Образец на договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура с лицензирани железопътни превозвачи

Приложение 32 Образец на договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура с железопътни предприятия

Приложение 33 Схема, отчитаща функционирането

Приложение 33А Методика за определяне на компенсациите на лицензираните превозвачи от управителя на инфраструктурата вследствие на ограничения в предоставянето на капацитет от ДП НКЖИ, които ограничения не са обявени в Референтния документ или са извън посочените времеви интервали и във връзка с приета между железопътните превозвачи и ДП НКЖИ“ “Схема отчитаща функционирането“

Приложение 33Б Единични стойности на един човекочас на човек от локомотивна и превозна бригади от „Методика за определяне на компенсациите на лицензираните железопътни превозвачи от управителя на инфраструктурата вследствие на ограничения в предоставянето на капацитет от ДП „НКЖИ“, които ограничения не са обявени в Референтния документ или са извън посочените времеви интервали“

Приложение 34 Методики за изчисляване на такси и цени, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

Приложение 35 Метод за изчисляване и детайлно отчитане на преките разходи за дейността на ДП „НКЖИ“