Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни в ДП НКЖИ

Приложение № 1 - Декларация - съгласие за обработване на лични данни от субекта на лични данни по образец

Приложение № 2 - Заявление за достъп до лични данни

Приложение № 3 - Уведомление до субекта на данни

Приложение № 4 - Декларация за поверителност