Вход

Регистрация

РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА 2023-2024 ГОДИНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 2.2.2 Списък на граничните гари и информация за тях

Приложение 2.3.1.1 Карта на железопътната инфраструктура на ДП НКЖИ

Приложение 2.3.1.2 Списък на тунелите

Приложение 2.3.1.3 Списък на железопътните мостове

Приложение 2.3.3.1 Списък на гарите и информация за тях

Приложение 2.3.3.1.1 Таблица с информация за километричното положение на гарите по жп мрежа

Приложение 2.3.3.3 Списък на спирките и информация за тях

Приложение 2.3.3.4 Списък на маневрените райони и гарите, от които се обслужват

Приложение 2.3.6 Таблица с максимални наклони по жп линии

Приложение 2.3.7.1 Сведение за допустимите максимални скорости в ГДВ 2023/2024 г.

Приложение 2.3.7.2 Сведение за постоянни намаления на скоростите в ГДВ 2023/2024 г.

Приложение 2.3.9.1 Списък на електрифицирани/неелектрифицирани жп линии

Приложение 2.3.9.2 Карта на електрифицираните железопътни линии

Приложение 2.3.9.3 Списък с местоположението на неутралните вставки в жп мрежата

Приложение 2.3.9.4 Карта на ограниченията по фидерни зони

Приложение 2.3.10.1 Карта на системи за осигуряване движението на влаковете в експлоатационните пунктове

Приложение 2.3.10.2 Карта на системи за осигуряване движението на влаковете в междугарията

Приложение 2.3.12.1 Карта на системи за телекомуникации

Приложение 2.3.12.2 Таблица за номерата на честотните групи на ВДРВ

Приложение 2.3.12.3 Местоположение на аварийни телефонни колонки

Приложение 2.3.13 Карта на системи за контрол движението на влаковете (АЛС/ETCS)

Приложение 3.3.2 Образец на договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура с лицензираните железопътни превозвачи

Приложение 3.3.3 Образец на договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура с железопътни предприятия, които не притежават лицензия за извършване на товарни превози

Приложение 3.3.4 Общи условия за отсрочване и разсрочване на задължения на железопътните превозвачи

Приложение 3.3.5 Договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ДП НКЖИ

Приложение 4.3.1 Капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътните превозвачи за ГДВ 2023/2024 г.

Приложение 4.3.2.1 Първоначална информация за ограниченията на капацитета на железопътните линии с продължителност повече от седем последователни дни, за които под 30 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия е отменен, пренасочен или заменен с друг вид транспорт за ГДВ 2024/2025 г.

Приложение 4.3.2.2 Информация за ограниченията на капацитета с продължителност от седем или по-малко последователни дни, поради които под 10 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия се отменя, пренасочва или замества с друг вид транспорт за ГДВ 2023/2024 г.

Приложение 4.5.3 Образец на заявка за изготвяне/корекция на разписание на влак, за назначаване и отмяна на влак и указания за нейното попълване и подаване

Приложение 4.10.1 Рамка за разпределяне на инфраструктурен капацитет по товарен железопътен коридор 7

Приложение 4.10.2 Рамка за разпределяне на инфраструктурен капацитет по товарен железопътен коридор 10

Приложение 5.2.1 Метод за изчисляване и детайлно отчитане на преките разходи за дейността на ДП НКЖИ

Приложение 5.2.2 Методики за изчисляване на такси и цени, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

Приложение 5.3.1 Правила за начисляване на инфраструктурни такси, цени за използвани услуги, срокове и начин на заплащане

Приложение 5.3.2 Такси, цени и тарифни разстояния на ДП НКЖИ

Приложение 5.7 Схема, отчитаща функционирането

Приложение 5.7.1 Методика за определяне на компенсациите на лицензираните превозвачи от управителя на инфраструктурата вследствие на ограничения в предоставянето на капацитет от ДП НКЖИ, които ограничения не са обявени в Референтния документ или са извън посочените времеви интервали и във връзка с приета между железопътните превозвачи и ДП НКЖИ „Схема отчитаща функционирането“

Приложение 5.7.2 Единични стойности на един човекочас на човек от локомотивна и превозна бригади от „Методика за определяне на компенсациите на лицензираните превозвачи от управителя на инфраструктурата вследствие на ограничения в предоставянето на капацитет от ДП НКЖИ, които ограничения не са обявени в Референтния документ или са извън посочените времеви интервали“

Приложение 7.1 Информация за обслужващи съоръжения, до които ДП НКЖИ осигурява достъп

Приложение 7.2 Образец за подаване на информация от оператори на обслужващи съоръжения

Приложение 7.3.2.1 Списък на гарите, обслужващи пътници

Приложение 7.3.4.1 Списък на гарите за обслужване на товари

Приложение 7.3.4.2 Списък на разпределителните гари и съоръжения за композиране на влакове, в това число съоръжения за маневриране

Приложение 7.3.5 Информация за коловозите и други технически съоръжения в гарите

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg