Вход

Регистрация

Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе

 

Обща стойност на проекта:  51 949 433 лв. без ДДС

Механизъм за възстановяване и устойчивост: 44 157 018 лв. 

Държавен Бюджет: 7 792 415 лв.

Източник на финансиране: НПВУ

Проектът е насочен към  строителство на нов интермодален терминал с необходимата инфраструктура за обработка на контейнери в района на гр. Русе, което ще доведе до балансиране на различните видове транспорт и привличане на товари от автомобилния към железопътния транспорт в района на града. Град Русе е разположен на километър 489 от р. Дунав и благодарение на уникалното си геостратегическо местоположение се явява възлова интермодална точка. Израз на това е включването на гр. Русе като ключов интермодален възел (пътен/железопътен терминал и вътрешноводно пристанище) в Основната трансевропейска транспортна мрежа за интермодален транспорт, съгласно Регламент (ЕС) 1315/2013, като част от Рейнско-дунавския транспортен коридор на ЕС. Пристанище Русе е най-голямото българско речно пристанище, а жп гара Русе е свързана с основното Черноморско пристанище – Варна чрез железопътната линия Русе–Варна, което е изключителна предпоставка за развитие на интермодалния транспорт.

Основни цели:

- Изпълнение на насоките на ЕС за развитие на екологичен транспорт и балансиране на различните видове транспорт, в полза на железопътния, чрез привличане на товари от автомобилния към железопътния транспорт;

- Подобряване на интермодалността в югоизточния район на ЕС и в частност – Северен централен район на България, и привличането на повече потребители и оператори, което ще доведе до увеличаване на международните интермодални превози със страните от региона на коридор ТРАСЕКА, Средна Азия и страните от Източна и Централна Европа;

- Увеличаване на конкуренцията на транспортния пазар посредством подобряване качеството на железопътните услуги;

- Подобряване на социално-икономическите условия в региона, чрез:

  • Увеличение на приходите в местния бюджет;
  • Подобряване на екологичната обстановка - намаляване на шум и замърсяване, чрез пренасочване на товари от автомобилния към железопътния транспорт;
  • Повишаване стандарта на живот;
  • Намаляване на трафика по пътищата и ПТП от пренасочване на движението на товари;
  • Създаване на нови работни места;
  • Повишаване на атрактивността на терените.

Описание:

ИМТ ще бъде изграден на площ от 124 дка. Той включва ново строителство на сгради и съоръжения на терминала и на приемно-отправния парк (ПОП), където ще се приемат влаковите композиции. По проекта се предвижда изграждане на един товарно-разтоварен коловоз, три приемно-отправни коловози, електрификация на коловозите, сигнализация и телекомуникации, електроснабдяване, ВиК, административно-обслужваща сграда, битова сграда за персонала, служебна сграда на ПОП, контролно-пропускателен пункт, подходна пътна връзка, складови площи за складиране на контейнери /TEU/ от различен тип, паркинги за товарни и леки автомобили, пункт за митнически контрол, площадка за поддръжка и ремонт на мобилната техника, включваща бензиностанция и автомивка, пункт за ремонт на контейнери, автокантар, сканираща рамка за жп съставите и камионите, ограда и други елементи, присъщи на терминал за обработка на контейнери. Останалото товарно-разтоварно и друго оборудване ще е за сметка на бъдещия Оператор на терминала и няма да се финансира по настоящия проект.

В обхвата на проекта е включено изграждането на базовата и довеждащата инфраструктура, а самото оборудване (мобилна техника, кранове, хендлинг система, компютърна и офис техника и т.н. ще е за сметка на бъдещия Оператор).

Операторът ще достави необходимото оборудване и доокомплектова терминала за осъществяване на претоварните операции в терминала (мобилната техника) и пълното оборудване на всички отделни пунктове.

    

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg