Вход

Регистрация

Цифровизация по широкообхватната TEN-T мрежа чрез внедряване на ERTMS, ниво 2 в железопътен участък Русе – Каспичан

Обща стойност на проекта:  205 860 112 лв. без ДДС

Източник на финансиране: НПВУ

Това е първата жп линия у нас, по която ще бъде внедрено второ ниво на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS). То гарантира по-високо ниво на сигурност на жп превозите и по-ефективно управление на влаковото движение.

Проектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти от страна на България за развитие на железопътната  инфраструктура, достигайки европейските стандарти и за стабилно развитие на Транс-европейската транспортна мрежа, като и до навременното изпълнение на времева рамка за внедряване на ERTMS в България, съгласно Регламент 1315/2013.

Основни цели:

- Повишаване на безопасността чрез внедряване на най-съвременни осигурителни и телекомуникационни системи от последно поколение, които напълно минимизират субективния фактор;

- Значително повишаване пропускателната способност и точността на изпълнение на графика за движение на влаковете;

- Подобряване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт, особено за прехвърляне на превоза на товари от автомобилния към железопътния транспорт, което би довело до по-ниски емисии на парникови газове, т.е. до  намаляване на общото отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда;

- Осигуряване на отдалечен функционален и визуален контрол върху местоположението  на подвижния състав по трасето на железопътната линия, на състоянието на всички сигнали/светофори, стрелки и коловози в гарата и създаване на условия за пълна информираност на диспечерите, на гаровия персонал, в т.ч. и дежурния ръководител движение;

- Осигуряване техническа и оперативна съвместимост на пътното оборудване на системата с бордовото оборудване на подвижния състав на европейските превозвачи, имащи достъп до националната железопътна инфраструктура, в т.ч., елиминиране различията в пътната сигнализация на железопътните администрации на страните-членки на ЕС;

- Създаване на възможност за извършване на обективен, непрекъснат и независим от машинистите на влака контрол върху условията, при които се извършва движението на влаковете в гарите и в междугарията, гарантираща безопасността на движението чрез въвеждането и внедряване на система за контрол на движението на влаковете.

Основни дейности:

Внедряване на ERTMS ниво 2 (ETCS и GSM-R), Диспечерска централизация с включено проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на:

  • ERTMS - част ETCS, пътно оборудване;
  • ERTMS - част GSM-R (или по-новото поколение цифрова радио система за железопътни приложения FRMCS) с резервирано ниво на покритие и апаратура за ниво 2 на ETCS;
  • Изграждане на диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа и радио-блок център (RBC), ситуирани в единен диспечерски център в г. Горна Оряховица;
  • маршрутно-компютърни централизации на 10 броя гари в участъка Образцов чифлик – Плиска с осигурен интерфейс към диспечерската централизация и RBC;
  • автоблокировка с броячи на оси;
  • подмяна на прелези с ръчно управление или автоматични с технически амортизирана апаратура с нова апаратура с броячи на оси на 24 броя прелези;
  • изграждане на модерна цифрова IP телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа в участъка на 9-та железопътна линия Русе – Каспичан, която да бъде основа за работата на всички останали системи и GSM-R (FRMCS);
  • пътнически информационни системи (оповестителна високоговоряща, електронни табла, часовникови системи);
  • изграждане на видеонаблюдение на гари, гарови райони и прелези.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg