Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с местонахождение обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, района на „ЖП гара”

23.09.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ – 20 от 12.09.2013 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост - земя 500 (петстотин) кв.м, представляваща УПИ № VІІ търг. и скл., кв. 39, с местонахождение обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, района на „ЖП гара”.

Търгът ще се проведе на 30 октомври 2013 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП “НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 14:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 5 850,00 (пет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 2 500,00 (две хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 23 октомври 2013 г. (сряда);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 21 октомври 2013 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева.

 Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 23 октомври 2013 г. (сряда).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23 октомври 2013 г. (сряда).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 22 октомври 2013 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

            За контакти, тел.02/ 932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева