Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЖПС Пловдив

23.09.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 1357/26.08.2013г.  и №1487/13.09.2013г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решения № 261/30.01.2013г. и №277/12.06.2013г на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1.“Открита площ - 160 кв.м., от която: площ №1 - 115 кв.м. и площ №2 - 45 кв.м” за складиране на твърди горива, с местонахождение град Пещера, района на жп гара Пещера. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 210,00 лв. (двеста и десет лева). Депозит 100% от началната цена -210,00лева.  Дата и час на търга 29.10. 2013 г. (вторник), 10,00 часа

2.“Открита площ - 300 кв.м.”, за изкупуване и складиране на отпадъци от черни и цветни метали, с местонахождение град Хасково, община Хасково, област Хасково, в района на жп гара Хасково-товарна. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 840,00 лв. (осемстотин и четиридесет лева). Депозит 100% от началната цена -840,00лева.  Дата и час на търга 29.10. 2013 г. (вторник), 11,00 часа

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.10.2013 г. (петък), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00/петдесет лева/ за всяка една от позициите. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. При повторен търг до 16,00 часа на 15.11.2013г.(петък)

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 22.10.2013 г. (вторник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.10.2013 г. (вторник). При повторен търг до 16,00 часа на 19.11.2013 г. (вторник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.10.2013г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. При повторен търг до 16,00 часа на 18.11.2013г. (понеделник)

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 26.11.2013г.(вторник) в сградата  на ЖПСекция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.