Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 10 279 куб.м. негодна фракция, намиращи се на територията на кариера Карлуково

23.09.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от „Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост", издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 1471/ 11.09.2013 г. на Генералния директор на ДП "НК ЖИ"

 

О Б Я В Я В А

 

           Търг с тайно наддаване за продажба на 10 279 (десет хиляди двеста седемдесет и девет) куб.м. негодна фракция с размери 0-25 мм, намиращи се на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч, заведени в баланса Железопътна секция Враца.

Откриване на тръжната процедура на 26.09.2013 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”№ 15 при:

          1. Начална тръжна цена 40 088,10 (четиридесет хиляди осемдесет и осем лева и десет стотинки) лева без ДДС за цялото количество негодна фракция.

            2. Депозит за участие в търга в размер на 4 008,81 лева (четири хиляди и осем лева и осемдесет и една стотинки), представляващ 10 на сто от началната тръжна цена.

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, банка ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 02.10.2013 г. (сряда) в звено „УСК”на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Враца.

Разходите по натоварването, отчитането и транспортирането на негодната фракция от кариерата са за сметка на купувача.

            Оглед на 10 279 (десет хиляди двеста седемдесет и девет)  куб.м. негодна фракция с размери 0-25 мм може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 02.10.2013 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 10 279 (десет хиляди двеста седемдесет и девет) куб.м. негодна фракция  с размери 0-25 мме на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на  02.10.2013 г. (сряда) в Деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Класиране на офертите от 10,00 часа на 03.10.2013 г. (четвъртък) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2- ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие  на  10.10.2013 г. (четвъртък) в ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия и със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 16.10.2013 г. (сряда);

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 16.10.2013 г. (сряда)  срещу документ за закупена тръжна документация.

- краен срок за внасяне на депозита за участие в търга до 16.00 часа на 16.10.2013 г. (сряда);

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на до 16.10.2013 г. (сряда);

Класиране на офертите – 17.10.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

 

За контакти тел.: 0885/634 947 – Ива Иванова – Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца