Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - УДВГД Пловдив

23.09.2013 г.

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от ЗДС, чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди №№ 1434 и 1435/04.09.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 274/23.05.2013г. на УС на ДП „НК ЖИ”

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частнадържавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. ,,Открита площ – 14,6 кв.м”, за поставяне на маси сезонно (от 15април до 15 октомври), с местонахождение гр.Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, на първи гаров перон на жп гара Момчилград, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 лв (тридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 лв (тридесет лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация:25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 29.10.2013 год.  (вторник) от 10:00 ч.

2. ,,Площ– 1 кв.м.”, за поставяне на кафе-автомат, с местонахождение гр.Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Панагюрище, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 40,00 лв (четиридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 40,00 лв (четиридесет лева)без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 29.10.2013 год. (вторник) от 11:00 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18.10.2013 год. (петък) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 22.10.2013год. (вторник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.10.2013год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 21.10.2013год. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 27.11.2013 год. (сряда) в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 15.11.2013 год. (петък).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 20.11.2013 год. (сряда). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 20.11.2013 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 19.11.2013 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2,тел. 032/635-158; 0884 690111; 0889 813729