Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Момчилград - УДВГД Пловдив

23.09.2013 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС, чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1358/26.08.2013 г.  на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 261/30.01.2013г. на УС на ДП „НК ЖИ”

 

О Б Я В Я В А

 

 Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. ,,Открита площ – 1,5 кв.м”, за поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, до Централен диспечерски пост в района на жп гара Пловдив Разпределителна:

Начална тръжна месечна наемна цена: 47,00 лв (четиридесет и седем лева) без ДДС.

Депозит за участие: 47,00 лв (четиридесет и седем лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация:25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 25.10.2013 год.  (петък) от 09:30 ч.

 

2. ,,Открита площ на рампа – 320 кв.м.”, за склад на твърди горива, с местонахождение гр.Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, в района на жп гара Момчилград, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 400,00 лв (четиристотин лева) без ДДС.

Депозит за участие: 400,00 лв (четиристотин лева)без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 лв (петдесет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 25.10.2013 год. (петък) от 11:00 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 14.10.2013 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 18.10.2013год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.10.2013год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17.10.2013год. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 22.11.2013 год. (петък) в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 11.11.2013 год. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 15.11.2013 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 15.11.2013 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 14.11.2013 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2,тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962