Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - гр. Две могили

25.09.2013 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 23 от 12.09.2013 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

           О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 20184.1.1596, с площ 1402  кв.м, представляващ производствен, складов обект, местонахождение Област Русе, Община Две могили, гр. Две могили, ул. „Юрий Гагарин”.

Търгът ще се проведе на 01 ноември 2013 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 14:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер 14 200,00 (четиринадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 7 000 (седем хиляди) лева, вносим, в срок до 25 октомври 2013 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 21 октомври 2013 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 25 октомври 2013 г. (петък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 25 октомври 2013 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24 октомври 2013 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

           

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 37 08 – Л. Иванчева