Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти към УДВГД София

26.09.2013 г.

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди  №№ 1345/23.08.2013 г.  и 1359/26.08.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решения №№ 261/30.01.2013 г. и 264/04.03.2013 г. на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична държавна собственост, представляващи:

1.“Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Радомир, община Радомир, област Перник, в приемното здание на жп гара Радомир, за поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 42,00 (четиридесет и два лева ) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 42,00 (четиридесет и два лева ) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 04.11.2013 г. (понеделник) от  10,00 часа.

2.“Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Перник, община Перник, област Перник, в приемното здание на жп гара Перник, за поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 48,00 (четиридесет и осем лева ) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 48,00 (четиридесет и осем лева ) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 04.11.2013 г. (понеделник) от  10,45 часа.

3.“Помещение – 18 кв.м., с местонахождение гр.Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в чакалнята на приемното здание на жп гара Благоевград, за ресторант.

 - начална тръжна месеча наемна цена в размер на 194,00 (сто деветдесет и четири лева ) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 194,00 (сто деветдесет и четири лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 50,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 04.11.2013 г. (понеделник) от  11,30 часа.

 

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 21.10.2013 г. (понеделник)  в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

 

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 25.10.2013 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 25.10.2013 г. (петък).

 

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.10.2013 г. (четвъртък)  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

 

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведе на 04.12.2013 г. (сряда)  като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 21.11.2013 г. (четвъртък); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 25.11.2013 г. (понеделник).

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес : гр.София, УДВГД София, тел.932-22-89 или РЦ Дупница към УДВГД София при ДП «НК ЖИ», жп тел. 270 (Дупница); GSM 0886 300 987.