Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти към ЖПС София

26.09.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1438/04.09.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 274/ 23.05.2013 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. “Открита площ24 кв.м.”, с местонахождение гр. Перник, община Перник, област Перник, в района на жп гара Перник разпределителна, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /фургон/, за охрана и офис.

Търгът ще се проведе на 01.11.2013 г. (петък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 130,00 (сто и тридесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 130,00 (сто и тридесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. “Открита площ – 1000 кв.м.”,с местонахождение гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, в района на жп гара Петрич  за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 01.11.2013 г. (петък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 3330,00 (три хиляди триста и тридесет) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 3330,00 (три хиляди триста и тридесет)  лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

3. “Открита площ – 240 кв.м., от които 217 кв.м. за склад и 23 кв.м. за автокантар”, с местонахождение гр. София, община Илинден, в района на жп гара Захарна фабрика – товарна за складова и  търговска дейност със строителни материали .

Търгът ще се проведе на 01.11.2013 г. (петък)  от 11,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 717,00 (седемстотин и седемнадесет) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 717,00 (седемстотин и седемнадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 21.10.2013 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 25.10.2013 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  25.10.2013 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.10.2013 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Повторен търг ще се проведе на 02.12.2013 г., при същите условия, на горе посочения адрес.

За повторния търг тръжната документация ще се закупува срещу същата сума цитирана по-горе, на същия адрес , всеки работен ден до 16.00 ч.  на  26.11.2013 г.

Депозит  и  заявления за участие в повторния търг ще се приемат  до  16.00 ч. на 28.11.2013 г. на същия адрес.

Повторен търг ще се състои в случай, че кандидатите, подали заявления за участие в търга  не са се явили.  

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637