Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - гр. Мездра

15.10.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  №1381/28.08.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 269/12.04.2013 г. на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

 

“Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, под козирката на приемното здание на жп гара Мездра, за поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 46,00 (четиридесет и шест лева ) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 46,00 (четиридесет и шест лева ) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга -  22.11.2013 г. (петък) от  9,00 часа.

 

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 11.11.2013 г. (понеделник)  в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за обекта.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 15.11.2013 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.11.2013 г. (петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.11.2013 г. (четвъртък)  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 23.12.2013 г. (сряда) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 11.12.2013 г. (сряда); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 16.12.2013 г. (понеделник).

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес : гр.София, УДВГД София, тел.932-22-89  или РЦ Враца  към УДВГД София, жп тел. 377 и GSM: 0884 240 179.