Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Враца,община Враца,област Враца-УДВГД София

18.10.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  № 1360/26.08.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 265/15.03.2013 г. на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1.“Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Видин, община Видин, област Видин, под козирката на приемното здание на жп гара Видин, за поставяне на кафе – автомат.

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 51,00 (петдесет и един лева ) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 51,00 (петдесет и един лева ) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 25.11.2013 г. (понеделник) от  9,00 часа.

2.“Площ № 1 – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Враца, за поставяне на кафе – автомат.

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 48,00 (четиридесет и осем лева ) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 48,00 (четиридесет и осем лева ) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 25.11.2013 г. (понеделник) от  10,00 часа.

3.“Площ № 2 – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Враца, за поставяне на автомат за закуски и напитки.

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 42,00 (четиридесет и два лева ) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 42,00 (четиридесет и два лева ) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 25.11.2013 г. (понеделник) от  11,00 часа.

4.“Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, под козирката на приемното здание на жп гара Враца, за поставяне на кафе – автомат.

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 48,00 (четиридесет и осем лева ) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 48,00 (четиридесет и осем лева ) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 25.11.2013 г. (понеделник) от  13,00 часа.

 

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 12.11.2013 г. (вторник)  в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 18.11.2013 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.11.2013 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.11.2013 г. (петък)  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 19.12.2013 г. (четвъртък) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 09.12.2013 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 12.12.2013 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес : гр.София, УДВГД София, тел.932-22-89  или РЦ Враца  към УДВГД София, жп тел. 377 и GSM: 0884 240 179.