Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - гр. Монтана

21.10.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  №1489/13.09.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 277/12.06.2013 г. на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

„Открита площ – 6 кв.м.”, с местонахождение гр.Монтана, област Монтана, на перона под козирката на приемното здание на жп гара Монтана, за поставяне на преместваем павилион по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на кафе и закуски.

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два лева)  лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 32,00 (тридесет и два лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 26.11. 2013 г. (вторник) от  9,00 часа.

 

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на  15.11.2013 г. (петък)  в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 19.11.2013 г. (вторник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.11.2013 г. (вторник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до     18.11.2013 г. (понеделник)  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 17.12.2013 г. (вторник) като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 ч. на 06.12.2013 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 10.12.2013 г. (вторник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес : гр.София, УДВГД София, тел.932-22-89  или РЦ Враца  към УДВГД София, жп тел. 377 и GSM: 0884 240 179.