Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - УДВГД Г.Оряховица

21.10.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1565/04.10.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 278/19.06.2013 г. на УС на ДП „НКЖИ” 

О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

1. “Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение: гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, в чакалнята на Приемното здание на  жп гара Трявна, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

Търгът ще се проведе на 26.11.2013 г. (вторник) от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- цена на един комплект тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

2. “Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, на първи перон до Приемното здание на жп гара Велико Търново, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

Търгът ще се проведе на 26.11.2013 г. (вторник) от 10,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30 (тридесет) лева без включен ДДС;

- цена на един комплект тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

3. “Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение: гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в чакалнята на Приемното здание на  жп гара Горна Оряховица, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

Търгът ще се проведе на 26.11.2013 г. (вторник) от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- цена на един комплект тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

4. “Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение: гр. Русе, община Русе, област Русе, в чакалнята на Приемното здание  на жп гара Русе, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

Търгът ще се проведе на 26.11.2013 г. (вторник) от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева без включен ДДС;

- цена на един комплект тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

5. “Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение: гр. Разград, община Разград, област Разград, в чакалнята на втори етаж на Приемното здание на жп гара Разград, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

Търгът ще се проведе на 26.11.2013 г. (вторник) от 13,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- цена на един комплект тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в сградата на УДВГД – Горна Оряховица, в залата за търгове ІІ етаж, в 14-етажна производствена техническа сграда, намираща се в гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 97.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува за всеки обект поотделно в срок до 16.00 часа на 15.11.2013 г. (петък), в счетоводството на УДВГД – Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозитът се внася в касата на УДВГД – Горна Оряховица до 16.00 часа на 19.11.2013 г. (вторник).

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на УДВГД – Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД – Горна Оряховица.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 18.11.2013 г. (понеделник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД – Горна Оряховица, на ІІ етаж на 14 етажната производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97, в срок до 16,00 часа на 19.11.2013 г. (вторник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.11. 2013 г. (вторник)

При неявяване на кандидати или не подаване на две заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, повторни търгове ще се проведат в едномесечен срок при същите условия на 17.12.2013 г. (вторник), като тръжна документация се закупува в срок до 16.00 часа на 09.12.2013 г. (понеделник); депозит и заявления за участие в търга се внасят до 16,00 часа на 13.12.2013 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на следнят адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Цар Освободител” № 97, в 14 етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, ХІІ етаж, стая 1208, както и на GSM 0886/056212.