Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

22.10.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 32 от 14.10.2013 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1351.982 по кадастралната карта на гр. София, с площ от 9 877 (девет хиляди осемстотин седемдесет и седем) кв. м, с местонахождение: обл. София град, общ. Столична, р-н Надежда, ведно с намиращите се в имота съоръжения: два броя единични и три броя сдвоени сглобяеми метални складове, тип „Холандски” с обща площ 1904 кв. м.

Търгът ще се проведе на 28 ноември 2013 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер 285 877,00 (двеста осемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и седем) лева, без ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 140 000,00 (сто и четиридесет хиляди), вносим, в срок до 21 ноември 2013 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18 ноември 2013 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 21 ноември 2013 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21 ноември 2013 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 20 ноември 2013 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

           

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 37 08 – Л. Иванчева