Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Левски,област Плевен - УДВГД Горна Оряховица

22.10.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №  №  1564/ 04.10.2013 г. и  1566/04.10.2013г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ", утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение от Протокол № 278/19.06.2013г., на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура" /ДП „НК ЖИ"/

О Б Я В Я В А


Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  описание на обекта, местонахождение и предмет на дейност НТМНЦ начална тръжна месечна наемна цена без ДДС в лева депозит - 100% от начална тръжна месечна наемна цена без ДДС в лева стъпка за наддаване - 10 % от начална тръжна месечна наемна цена без ДДС в лева цена на тръжната документация с включен ДДС срок за закупуване на тръжна документация срок за внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търга дата и час на търга
1 “Открита площ – 1 кв. м”, с местонахождение: гр. Левски, община Левски, област Плевен, на първи перон пред ресторантската част на приемното здание на жп гара Левски, за поставяне на машина за варена царевица 40,00 40,00 4,00 25,00 до 16,00 часа на 18.11.2013 год. до 16,00 часа на 20.11.2013 год. (сряда)  27.11.2013 год. (сряда) от 10,00 часа
2 “Площ – 1 кв. м”, с местонахождение: гр. Варна, община Варна, област Варна, жп гара Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Варна, за поставяне на машина за плюшени играчки 35,00 35,00 3,50 25,00 до 16,00 часа на 18.11.2013 год. до 16,00 часа на 20.11.2013 год. (сряда)  27.11.2013 год. (сряда) от 11,00 часа
3 “Площ – 1 кв. м”, с местонахождение: гр. Шумен, община  Шумен, област Шумен, жп гара Шумен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Шумен, за поставяне на машина за плюшени играчки 35,00 35,00 3,50 25,00 до 16,00 часа на 18.11.2013 год. до 16,00 часа на 20.11.2013 год. (сряда)  27.11.2013 год. (сряда) от 11,45 часа
4 “Площ – 1 кв. м”, с местонахождение: гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, жп гара Търговище, в чакалнята на приемното здание на жп гара Търговище, за поставяне на машина за плюшени играчки 30,00 30,00 3,00 25,00 до 16,00 часа на 18.11.2013 год. до 16,00 часа на 20.11.2013 год. (сряда)  27.11.2013 год. (сряда) от 12,30 часа
5 “Площ – 1 кв. м”, с местонахождение: гр. Плевен, община Плевен,област Плевен, жп гара Плевен, в топлата чакалня на приемното здание на жп гара Плевен, за поставяне на автомат за плюшени играчки 35,00 35,00 3,50 25,00 до 16,00 часа на 18.11.2013 год. до 16,00 часа на 20.11.2013 год. (сряда)  27.11.2013 год. (сряда) от 13,15 часа
6 “Площ – 1 кв. м”, с местонахождение: гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, жп гара Свищов, в приемното здание на жп гара Свищов, за поставяне на автомат за плюшени играчки 30,00 30,00 3,00 25,00 до 16,00 часа на 18.11.2013 год. до 16,00 часа на 20.11.2013 год. (сряда)  27.11.2013 год. (сряда) от 14,00 часа

 

Търговете ще се проведат в 14-етажната техническа производствена сграда на УДВГД Горна Оряховица, на адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97, ет. ІІ.

Тръжна документация за участие в търговете се заплаща за всеки обект поотделно в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97, ет. 12 срещу съответната сума. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до19.11.2013 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по приложените образци в тръжните документации.

Депозит се внася за всеки обект поотделно, в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97, ет. 12 или по банковата сметка на предприятието - банка ПИБ - гр.Велико Търново, IBAN: BG70FINV915010BGN0JMQW , BIC: FINVBGSF.

Заявления за участие в търговете се подават поотделно за всеки обект в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97, ет. 2. Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по късно от  20.11.2013 год. (сряда)

При подадени поне две заявления /за всеки търг поотделно/, отговарящи на нормативните и тръжни условия и неявяване на кандидатите за участие в търга,повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на18.12.2013 год. (сряда) в гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97, ет. 2, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 10.12.2013 г.(вторник); депозит и заявление за участие в търга се внасят до 16,00 часа на 16.12.2013 г. (понеделник).

Допълнителна информация може да се получи на следните адреси: за обекти № 1, 5 и 6 - гр. Горна Оряховица,ул. Цар Освободител" № 97,в 14 етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, ХІІ етаж, стая 1208, както и на GSM 0886/056212, за обекти № 2, 3 и 4 -  гр. Варна, пл. „Славейков" 1 А, стая № 2 /на перона/, както и на GSM 0882 742 252.