Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЖПС София

28.10.2013 г.

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1567/04.10.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 281/ 23.07.2013 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. . “Открита площ - 40 кв.м. /площ № 9 от схема № 2/”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, на км. 4+400, за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 03.12.2013 г. (вторник) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 275,00 (двеста седемдесет и пет лева) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 275,00 (двеста седемдесет и пет лева) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. “Открита площ - 22 кв.м. /площ № 4 от схема № 2/”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, на км. 4+400, за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 03.12.2013 г. (вторник) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 151,00 (сто петдесет и един лева) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 151,00 (сто петдесет и един лева)  лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. “Открита площ - 16 кв.м. /площ № 2 от схема № 2/”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, на км. 4+400, за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 03.12.2013 г. (вторник)  от 11,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 (сто и десет лева) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 110,00 (сто и десет лева ) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

4. „Открита площ – 800 кв.м., от които 14,40 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ - контейнер за офис и открита площ 785,60 кв.м. за складиране и експлоатация на металургични суровини /метални скрапини, гранулирана окалина и метализирани пелети/”, с местонахождение гр. София, район Кремиковци, община Столична, област София град, в района на жп гара Кремиковци.

Търгът ще се проведе на 03.12.2013 г. (вторник)  от 13,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 1082,00 (хиляда осемдесет и два лева) лв. без включен ДДС, от които 1022,00 (хиляда двадесет и два лева) лв. без включен ДДС за откритата площ от 785,60 кв.м. за складиране и експлоатация на металургични суровини и 60,00 (шестдесет лева) лв. без включен ДДС за площта от 14,40 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – контейнер за офис.

- депозит за участие в търга – 1082,00 (хиляда осемдесет и два лева) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 22.11.2013 г. (петък), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 26.11.2013 г. (вторник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  26.11.2013 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.11.2013 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Повторен търг ще се проведе на 03.01.2014 г., при същите условия, на горе посочения адрес.

За повторния търг тръжната документация ще се закупува срещу същата сума цитирана по-горе, на същия адрес , всеки работен ден до 16.00 ч.  на  27.12.2013 г.

Депозит  и  заявления за участие в повторния търг ще се приемат  до  16.00 ч. на 02.01.2014 г. на същия адрес.

Повторен търг ще се състои в случай, че кандидатите, подали заявления за участие в търга  не са се явили.  

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637