Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - гр. София

29.10.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1563/04.10.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 278/ 19.06.2013 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:                             

1. “Част от трафопост – 57 кв.м.”, с местонахождение гр. София, район Сердика, община Столична, област София град, ж.к. ”Фондови жилища”, ул. ”Иван Йосифов”, до бл.218А, за търговска дейност с кафе и алкохол.

Търгът ще се проведе на 04.12.2013 г. (сряда) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 354,00 (триста петдесет и четири лева) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 354,00 (триста петдесет и четири лева) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

Търгът  ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 22.11.2013 г. (петък), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 27.11.2013 г. (сряда). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  27.11.2013 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 26.11.2013 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Повторен търг ще се проведе на 06.01.2013 г., при същите условия, на горе посочения адрес.

За повторния търг тръжната документация ще се закупува срещу същата сума цитирана по-горе, на същия адрес , всеки работен ден до 16.00 ч.  на  02.01.2014 г.

Депозит  и  заявления за участие в повторния търг ще се приемат  до  16.00 ч. на 03.01.2014 г. на същия адрес.

Повторен търг ще се състои в случай, че кандидатите, подали заявления за участие в търга  не са се явили.  

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637