Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр. София,община Столична,район Средец,ул. „Иван Вазов” № 3, на втори етаж в административна сграда на „Холдинг БДЖ” ЕАД

12.11.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1730/08.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 278 от 19.06.2013 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

           

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: “Помещение с площ - 18,32 кв.м.”, за зъболекарски кабинет, с местонахождение гр. София, община Столична, район Средец, ул. „Иван Вазов” № 3, на втори етаж в административна сграда на „Холдинг БДЖ” ЕАД, ет. 2.  

Търгът ще се проведе на 19.12.2013 г. (четвъртък) в административната сграда на ДП „НКЖИ” ЦУ от 10,00 часа, ет. 4, стая № 418, при:

 - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 276,00 (двеста седемдесет и шест лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 276,00 (двеста седемдесет и шест лева) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ДП „НКЖИ” – ЦУ  или по банкова сметка на предприятието Централна кооперативна банка, клон „Химимпорт”, IBAN BG97CECB97901019100904, SWIFT BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 09.12.2013 г. (понеделник), в стая № 313 на ДП „НКЖИ” - ЦУ, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” № 110, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” - ЦУ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, партер в срок до 16,00 часа на 12.12.2013 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.12. 2013 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.12.2013 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 17.01.2014 г. (петък), като тръжна документация се закупува в срок до    16,00 часа на 06.01.2014 г. (понеделник), заявления за участие в търга се подават до 16,00 часа на 10.01.2014 г. (петък) на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, ет. 4, стая № 418, Г.Александрова, Г.Димитрова, 02/ 932 2165, 02/932 3384.