Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. София- ЖПС София

27.11.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1734/08.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 281/ 23.07.2013 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 О Б Я В Я В А

              Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. “Открита площ - 16 кв.м. /площ № 1 от схема № 2/”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, на км. 4+400, за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 03.01.2014 г. (петък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 (сто и десет лева) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 110,00 (сто и десет лева) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. “Открита площ - 20 кв.м. /площ № 3 от схема № 2/”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, на км. 4+400, за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 03.01.2014 г. (петък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 138,00 (сто тридесет и осем лева) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 138,00 (сто тридесет и осем лева)  лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. “Открита площ - 16 кв.м. /площ № 5 от схема № 2/, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, на км. 4+400, за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 03.01.2014 г. (петък)  от 11,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 (сто и десет лева) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 110,00 (сто и десет лева ) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

4. “Открита площ - 22 кв.м. /площ № 6 от схема № 2/, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, на км. 4+400, за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 03.01.2014 г. (петък)  от 13,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 151,00 (сто петдесет и един лева) лв. без включен ДДС

- депозит за участие в търга – 151,00 (сто петдесет и един лева) лв. без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

5. “Открита площ – 52,40 кв.м. /площ № 7 от схема № 2/, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, на км. 4+400, за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 03.01.2014 г. (петък)  от 14,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 360,00 (триста и шестдесет) лв. без включен ДДС

- депозит за участие в търга – 360,00 (триста и шестдесет) лв. без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 23.12.2013 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 27.12.2013 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  27.12.2013 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 26.12.2013 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Повторен търг ще се проведе на 30.01.2014 г., при същите условия, на горе посочения адрес.

За повторния търг тръжната документация ще се закупува срещу същата сума цитирана по-горе, на същия адрес , всеки работен ден до 16.00 ч.  на  27.01.2013 г.

Депозит  и  заявления за участие в повторния търг ще се приемат  до  16.00 ч. на 29.01.2014 г. на същия адрес.

Повторен търг ще се състои в случай, че кандидатите, подали заявления за участие в търга  не са се явили.  

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637