Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр. Шумен-УДВГД Горна Оряховица

03.12.2013 г.

На основание чл. 16, ал. 5 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед №  1736/08.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 281/23.07.2013 г. на Управителния съвет на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: “Площ– 2,50 кв. м”, с местонахождение: гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в чакалнята на Приемното здание на жп гара Шумен, за поставяне на съоръжение за продажба на печатни произведения.

Търгът ще се проведе на 09.01.2014 г. (четвъртък) от 12,15 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 70,00 (седемдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 70,00 (седемдесет) лева без включен ДДС;

- цена на един комплект тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в сградата на УДВГД – Горна Оряховица, в залата за търгове в 14-етажна производствена техническа сграда, намираща се в гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 97.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.12.2013 г. (понеделник), в касата на УДВГД – Горна Оряховица, намираща се: в гр. Шумен, Гаров площад, Регионален център Шумен. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозитът се внася в касата на УДВГД – Горна Оряховица до 16.00 часа на 02.01.2014 г. (четвъртък).

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на УДВГД – Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД – Горна Оряховица.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.01.2014 г. (четвъртък), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Заявлението за участие в търга се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД – Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97, в срок до 16,00 часа на 02.01.2014 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.01.2014 г. (четвъртък).

При неявяване на кандидати или неподаване на две заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, повторен търг ще се проведе в едномесечен срок при същите условия  на 28.01.2014 г. (вторник), като тръжна документация се закупува в срок до 16.00 часа на 20.01.2014 г. (понеделник); депозит и заявление за участие в търга се внасят до 16,00 часа на 24.01.2014 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” 1 А, стая № 2 /на перона/, както и на жп тел.: 871/2473 и 0882 742 252.