Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение с. Зимница, община Стралджа - УДВГД Пловдив

09.12.2013 г.

На основание чл.19, ал.2; чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1735/08.11.2013 г., Заповед № 1737/08.11.2013 г. и Заповед № 1743/08.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 281/23.07.2013 г.,

Протокол № 286/30.08.2013 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

               О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. Площ - 1 кв.м”, сместонахождение с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол, на първия етаж в чакалнята на приемно здание на жп гара Зимница, за поставяне на автомат за плюшени играчки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00лв (тридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 лв (тридесет лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 15.01.2014 год.  от 09:00 ч.

2. Площ - 1 кв.м”, с местонахождение гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол, в чакалнята на приемно здание на жп гара Стралджа, за поставяне на автомат за плюшени играчки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00лв (тридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 лв (тридесет лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 15.01.2014 год.  от 10:00 ч.

3. Помещение - 108 кв.м”, обособена част от сграда с гараж /гаражна клетка №4/ в Kантарен участък Пловдив, сместонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, за производствена дейност и склад, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 650,00лв (шестстотин и петдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 650,00 лв (шестстотин и петдесет лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 лв (петдесет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 15.01.2014 год.  от 11:00 ч.

4. Площ - 1 кв.м”, сместонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в Административната сграда на Кантарен участък Пловдив, за поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 25,00лв (двадесет и пет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 25,00 лв (двадесет и пет лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 15.01.2014 год.  от 13:30 ч.

5. Площ - 1 кв.м”, с местонахождение с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, на първи перон в жп гара Дъбово, за поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 28,00лв (двадесет и осем лева) без ДДС.

Депозит за участие: 28,00 лв (двадесет и осем лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 15.01.2014 год.  от 14:30 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 06.01.2014 год. в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 08.01.2014год. Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.01.2014 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.01.2014год.  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 07.02.2014 год. в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 27.01.2014 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 31.01.2014 год. Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 31.01.2014 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 30.01.2014 год. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962;0889 813729