Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Петрич, община Петрич - УДВГД София

09.12.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  № 1731/08.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 281/23.07.2013 г. на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, на перона пред приемното здание на жп гара Петрич, за поставяне на автомат за плюшени играчки

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет лева) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет лева) лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 15.01.2014 г. (сряда) от  9,00 часа.

2. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в приемното здание на жп гара Благоевград, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 39,00 (тридесет и девет лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 39,00 (тридесет и девет лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 15.01.2014 г. (сряда) от  9,45 часа.

3. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Брусарци, община Брусарци, област Монтана, в чакалнята на приемното здание на жп гара Брусарци, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два лева)  лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 32,00 (тридесет и два лева)  лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 15.01.2014 г. (сряда) от  10,30 часа.

4. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Лом, община Лом, област Монтана, в чакалнята на приемното здание на жп гара Лом, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 36,00 (тридесет и шест лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 36,00 (тридесет и шест лева) лв, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 15.01.2014 г. (сряда) от  11,15 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 06.01.2014 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 08.01.2014 г. (сряда). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.01.2014 г. (сряда).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.01.2014 г. (вторник)  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 14.02.2014 г. (петък) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 03.02.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 07.02.2014 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес : гр.София, УДВГД София, тел.932-22-89;  РЦ Враца  към УДВГД София, жп тел. 377 и GSM: 0884 240 179 или РЦ Дупница към УДВГД София, GSM: 0886 300 987.