Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ”,с местонахождение с. Дъбово,община Мъглиж,област Стара Загора - УДВГД Пловдив

10.12.2013 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС, чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1738/08.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и  Протокол № 285/16.08.2013 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

  О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. Площ - 1 кв.м”, с местонахождение с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, в чакалнята на Приемното здание на жп гара Дъбово, за поставяне на автомат за плюшени играчки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00лв (двадесет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 лв (двадесет лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 16.01.2014 год.  от 10:00 ч.

2. Площ - 1 кв.м”, с местонахождение гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, в чакалнята на Приемното здание на жп гара Кърджали, за поставяне на автомат за плюшени играчки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 лв. (тридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 лв (тридесет лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация:25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 16.01.2014 год.  от 10:45 ч.

3. Площ - 1 кв.м”, местонахождение с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, в чакалнята на Приемното здание на жп гара Белозем, за поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00лв (двадесет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 лв (двадесет лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 16.01.2014 год.  от 11:30 ч.

 

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 06.01.2014 год. в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 09.01.2014год. Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  09.01.2014год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08.01.2014год. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 11.02.2014 год. в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 31.01.2014 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 04.02.2014 год. Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 04.02.2014 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 03.02.2014 год. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729