Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Радомир, община Радомир - УДВГД София

10.12.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  № 1732/08.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 281/23.07.2013 г. на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Радомир, община Радомир, област Перник, находящ се в приемното здание на жп гара Радомир, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 37,00 (тридесет и седем лева) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 37,00 (тридесет и седем лева) лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 16.01.2014 г. (четвъртък) от  9,00 часа.

2. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Перник, община Перник, област Перник, в приемното здание на жп гара Перник, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 42,00 (четиридесет и два лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 42,00 (четиридесет и два лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга –16.01.2014 г. (четвъртък) от  9,45 часа.

3. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, в приемното здание на жп гара Кюстендил, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 36,00 (тридесет и шест лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 36,00 (тридесет и шест лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 16.01.2014 г. (четвъртък) от  10,30 часа.

4. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, приемното здание на жп гара Дупница, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 37,00 (тридесет и седем лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 37,00 (тридесет и седем лева)  лв, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 16.01.2014 г. (четвъртък) от  11,15 часа.

5. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, в чакалнята на приемното здание на жп гара Монтана, за поставяне на автомат за плюшени играчки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 43,00 (четиридесет и три лева) лв, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 16.01.2014 г. (четвъртък) от  13,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 06.01.2014 г.             (понеделник)  в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 09.01.2014 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.01.2014 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  08.01.2014 г.               (сряда )  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 13.02.2014 г. (четвъртък) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 03.02.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 06.02.2014 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес : гр.София, УДВГД София, тел.932-22-89;  РЦ Враца  към УДВГД София, жп тел. 377 и GSM: 0884 240 179 или РЦ Дупница към УДВГД София, GSM: 0886 300 987.