Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение с. Зверино, община Мездра, област Враца

12.12.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  № 1741/08.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 285/16.08.2013 г. на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение с. Зверино, община Мездра, област Враца, пред чакалнята на приемното здание на жп гара Зверино, за поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет лева)лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет лева)лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 20.01.2014 г. (понеделник) от  9,00 часа.

2. „Закрита площ в товарна магазия – 203 кв.м. и площ под навес /до магазията/ - 151 кв.м.”, с местонахождение гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в района на жп гара Благоевград, за склад за торове.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1586,00 (хиляда петстотин осемдесет и шест лева) лв. без включен ДДС, от които 222,00 (двеста двадесет и два лева) лв. без включен ДДС за площта от 151 кв.м. под навес и 1364,00 (хиляда триста шестдесет и четири лева) лева без ДДС за 203 кв.м. закрита площ в магазия;

- депозит за участие в търга, в размер на 1586,00 (хиляда петстотин осемдесет и шест лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 100,00 (сто лева)  лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 20.01.2014 г. (понеделник) от  10,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 07.01.2014 г. (вторник)  в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 13.01.2014г.                     (понеделник ). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.01.2014г. (понеделник ).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  10.01.2014 г.               (петък)  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 19.02.2014 г. (сряда) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 10.02.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 12.02.2014 г. (сряда).

Допълнителна информация може да се получи на адрес : гр.София, УДВГД София, тел.932-22-89;  РЦ Враца  към УДВГД София, жп тел. 377 и GSM: 0884 240 179 или РЦ Дупница към УДВГД София, GSM: 0886 300 987.