Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр.Русе, община Русе, област Русе

16.12.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

     

           На основание чл. 16, ал. 5 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилник за прилагане на закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1807/22.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 02-09/13 от 19.09.2013 г. на УС на ДП „НКЖИ”

О Б Я В Я В А

 

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. “Площ – 1 кв. м”, с местонахождение гр.Русе, община Русе, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе, за търговска дейност – монтиране на автомат за топли напитки.

Търгът ще се проведе от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет лева) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет лева) лева, без включен ДДС.

2. “Площ – 1 кв. м”, с местонахождение гр. Левски, община Левски, област Плевен, в чакалнята на приемното здание (блок Б) на жп гара Левски, до входа за служебни помещения, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе от 10,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет лева) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет лева) лева, без включен ДДС.

Търговете ще се проведат на 22.01.2014 г. (сряда) в 14-етажната производствена техническа сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул.“Цар Освободител” № 97, етаж втори.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 13.01.2014 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС за всеки обект поотделно. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.01.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документации.

Депозит се внася за всеки обект поотделно, в срок до 16,00 часа на 15.01.2014 г. (сряда) в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97, ет. 12 или по банковата сметка на предприятието - банка ПИБ - гр.Велико Търново, IBAN: BG70FINV915010BGN0JMQW , BIC: FINVBGSF.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, етаж втори, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97 в срок до 16,00 часа на 15.01.2013 г. (сряда). Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.01.2014 г. (сряда).

При подадени поне две заявления /за всеки търг поотделно/, отговарящи на нормативните и тръжни условия и неявяване на кандидатите за участие в търга, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 18.02.2014 год. (сряда) в гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97, ет. 2, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 11.02.2014 г.(вторник); депозит и заявление за участие в търга се внасят до 16,00 часа на 13.02.2014 г. (четвъртък). Допълнителна информация може да се получи на следният адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Цар Освободител” № 97, в 14 етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, ХІІ етаж, стая 1208, както и на GSM 0886/615356; 0884 693 069.