Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост с местонахождение гр. Видин, община Видин, област Видин

16.12.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  № 1742/08.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 286/30.08.2013 г. на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 1 кв.м”, с местонахождение гр. Видин, община Видин, област Видин, в чакалнята на приемното здание на жп гара Видин, за поставяне на автомат за плюшени играчки

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет лева) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет лева) лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 22.01.2014 г. (сряда) от 9,00 часа.

2. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Враца, за поставяне на автомат за плюшени играчки

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,00 (тридесет и четири лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 34,00 (тридесет и четири лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 22.01.2014 г. (сряда) от 9,45 часа.

3. „Площ – 18 кв.м.”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Враца, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за продажба на кафе и закуски.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 85,00 (осемдесет и пет лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 85,00 (осемдесет и пет лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 22.01.2014 г. (сряда) от 10,30 часа.

4. „Открита площ – 22 кв.м, от които площ № 1 – 16 кв.м за поставяне на преместваем павилион по чл. 56 от ЗУТ за продажба на кафе и закуски и площ № 2 – 6 кв.м за поставяне на маси – сезонно (от 01.05. до 01.10.)”, с местонахождение с. Лакатник, община Своге, област София, на перона на жп гара Лакатник

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 57,00 (петдесет и седем лева) лв. без включен ДДС, от които 46,00 (четиридесет и шест лева) лв. без включен ДДС за площ № 1 и 11,00 (единадесет лева) лв. без включен ДДС за площ № 2;

- депозит за участие в търга, в размер на 57,00 (петдесет и седем лева) лв, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 22.01.2014 г. (сряда) от 11,15 часа.

5. „Открита площ – 36 кв.м.”, с местонахождение с. Лакатник, община Своге, област София, на перона на жп гара Лакатник, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за продажба на кафе и закуски.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 102,00 (сто и два лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 102,00 (сто и два лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 22.01.2014 г. (сряда) от 13,00 часа.

6. „Помещения с обща площ – 29,45 кв.м., от които стая – 24 кв.м., коридор – 1,55 кв.м. и тоалетна – 3,9 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, район Овча купел, в производствена сграда в района на жп гара Горна баня, за офис – продажба на въглища.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 184,00 (сто осемдесет и четири лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 184,00 (сто осемдесет и четири лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга –22.01.2014 г. (сряда) от 13,45 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   13.01.2014 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 15.01.2014 г. (сряда). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.01.2014 г. (сряда).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.01.2014 г. (вторник)  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 21.02.2014 г. (петък) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 10.02.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на 14.02.2014 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес : гр.София, УДВГД София, тел.932-22-89;  РЦ Враца  към УДВГД София, жп тел. 377 и GSM: 0884 240 179.