Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти за инсталиране на банкомат /АТМ/ устройство - УДВГД ГО

17.12.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1809/22.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-09/13 от 19.09.2013 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

 Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

1. „ Площ - 1 кв.м.”, за инсталиране на банкомат /АТМ/ устройство, с местонахождение гр. Плевен, област Плевен, община Плевен, район на жп гара Плевен, в помещение в чакалнята на Приемното здание на жп гара Плевен

Търгът ще се проведе на 23.01.2014 г. (четвъртък) от 9,00 часа,  при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 168,00 (сто шестдесет и осем ) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 168,00  (сто шестдесет и осем) лева;

- цена на един комплект тръжна документация – 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. „Площ № 1 - 1 кв. м”, за инсталиране на банкомат /АТМ/ устройство, с местонахождение гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, община Горна Оряховица, район на жп гара Горна Оряховица, в чакалнята на Приемното здание на жп гара Горна Оряховица.

Търгът ще се проведе на 23.01.2014 г. (четвъртък) от 10,00  часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет  лева), без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет  лева)

- цена на един комплект тръжна документация – 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. „Площ № 2 - 1 кв. м”, за инсталиране на банкомат /АТМ/ устройство, с местонахождение гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, община Горна Оряховица, район на жп гара Горна Оряховица, в чакалнята на Приемното здание на жп гара Горна Оряховица.

Търгът ще се проведе на 23.01.2014 г. (четвъртък)  от 11,00  часа,  при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет  лева), без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет  лева)

- цена на един комплект тръжна документация – 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС

4. „ Площ - 1 кв. м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в чакалнята на Приемното здание на  жп гара Варна,за инсталиране на банкомат /АТМ/устройство.

Търгът ще се проведе на 23.01.2014 г. (четвъртък) от 12,30  часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 168,00 (сто шестдесет и осем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 168,00 (сто шестдесет и осем) лева без включен ДДС;

- цена на един комплект тръжна документация – 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

5. „ Площ - 1 кв. м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в чакалнята на Приемното здание на  жп гара Шумен, за инсталиране на банкомат /АТМ/ устройство.

Търгът ще се проведе на 23.01.2014 г. (четвъртък) от 13,30  часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 161,00 лв. (сто шестдесет и един) лева  без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 161,00 лв. (сто шестдесет и един) лева  без включен ДДС;

- цена на един комплект тръжна документация – 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в сградата на УДВГД – Горна Оряховица, в залата за търгове на  ІІ –ри етаж в 14-етажната производствена техническа сграда, намираща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97.

Тръжна документация за участие в  горе посочените търгове  се закупува в срок до 16.00 часа на 13.01.2014 г. (понеделник), в счетоводството УДВГД Горна Оряховица за всичките търгове и в касите на:  УДВГД – Регионален център Варна - в гр. Варна, пл. „Славейков” 1 А, стая № 2  за търга по т. 4 и в касата на УДВГД – Регионален център Шумен – в гр. Шумен, Гаров площад, ПЗ жп гара Шумен, ет. 1 за търга по т. 5. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.Начин на плащане на цената – в лева, в касите на УДВГД – Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД – Горна Оряховица.

Депозитите се внасят в касите или по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица до 16,00 часа 16.01.2014 г. (четвъртък).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, на ІІ етаж на 14 етажната производствена техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97 в срок до 16,00 часа на 16.01.2014 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.01.2014 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.01.2014 г. (сряда), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на  следните адреси: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14 етажната производствена техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, ХІІ етаж, стая 1208 и на GSM 0886/056 212., както и на адрес гр. Варна, пл. „Славейков” 1 А, стая № 2 (на перона), както и на GSM 0882 742 252.