Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – УДВГД Пловдив

17.12.2013 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1811/22.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 02-09/13 от 19.09.2013 г. на УС на ДП „НК ЖИ” 

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. Площ - 2 кв.м”, сместонахождение гр.Септември, община Септември, област Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Септември, за поставяне на банкомат /АТМ устройство/, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 132,00лв (сто тридесет и два лева) без ДДС.

Депозит за участие: 132,00 лв (сто тридесет и два лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 лв (петдесет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 24.01.2014 год.  от  09:00 ч.

2. Площ - 2 кв.м”, сместонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в чакалнята на приемното здание на жп гара Стара Загора, за поставяне на банкомат /АТМ устройство/, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 165,00лв (сто шестдесет и пет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 165,00 лв (сто шестдесет и пет лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 лв (петдесет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 24.01.2014 год.  от 10:00 ч.

3. Площ - 2 кв.м”, сместонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Карлово, за поставяне на банкомат /АТМ устройство/, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 140,00лв (сто и четиридесет лева) без ДДС.

Депозит за участие: 140,00 лв (сто и четиридесет лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 лв (петдесет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 24.01.2014 год.  от 11:00 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 13.01.2014 год. в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 17.01.2014год. Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.01.2014 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 16.01.2014год.  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962