Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение с. Варвара, община Септември, област Пазарджик

17.12.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1810/22.11.2013г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-09/13 от 19.09.2013г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

               

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична държавна собственост. Търгът ще се проведе в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1.“Помещение – 32,62 кв.м. ( помещение №1 – 11,22 кв.м., помещение №2 – 18,00кв.м. и помещение – склад №17 – 3,40кв.м.) ”, за заведение за бърза закуска, с местонахождение с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, в обособена част от жилищен блок №2 в с. Варвара, в района на жп гара Варвара. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 170,00 лв. (сто и седемдесет лева). Депозит 100% от началната цена -170,00лева.  Дата и час на търга – 24. 01. 2014 г. (петък), 11,00 часа

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 13.01.2014г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00/петдесет лева/. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. При повторен търг до 16,00 часа на 13.02.2014г.(четвъртък)

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 17.01.2014г.(петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.01.2014г.(петък). При повторен търг до 16,00 часа на 18.02.2014г. (вторник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 16.01.2014г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. При повторен търг до 16,00 часа на 17.02.2014г. (понеделник)

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 24.02.2014г.(понеделник) в сградата  на ЖПСекция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.