Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - УДВГД София

18.12.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1740/08.11.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 285/16.08.2013 г. на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ – 5 кв.м.”, с местонахождение гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, на перона, под козирката на приемното здание на жп гара Монтана, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за продажба на кафе, закуски и др.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три лева) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три лева) лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 24.01.2014 г. (петък) от  9,00 часа.

2. „Площ – 3 кв.м.”, с местонахождение гр. Перник, община Перник, област Перник, в  чакалнята на приемното здание на жп гара Перник, за поставяне на преместваем обект /будка/ по чл.56 от ЗУТ за продажба на вестници.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един лева)  лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 31,00 (тридесет и един лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 24.01.2014 г. (петък) от  10,00 часа.

3. „Помещение – 14,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Перник, община Перник, област Перник, в приемното здание на жп гара Перник, за фризьорски услуги.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 110,00 (сто и десет лева) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 110,00 (сто и десет лева) лв., без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет лева) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 24.01.2014 г. (петък) от  11,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на            13.01.2014 г. (понеделник)  в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 17.01.2014 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.01.2014 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 16.01.2014 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 20.02.2014 г. (четвъртък) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 10.02.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на  13.02.2014 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес : гр.София, УДВГД София, тел.932-22-89;  РЦ Враца  към УДВГД София, жп тел. 377 и GSM: 0884 240 179 или РЦ Дупница към УДВГД София, GSM: 0886 300 987.