Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ “Помещение с площ – 19,07 кв.м, представляващо обособена част от сграда с идентификатор 68134.511.91.4” на първия етаж в “Производствена, складова, инфраструктурна сграда

18.12.2013 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1976/11.12.2013 г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-10/13 от 22.10. 2013 г. на Управителния съвет на Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

 О Б Я В Я В А

           

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ “Помещение с площ – 19,07 кв.м, представляващо обособена част от сграда с идентификатор 68134.511.91.4” на първия етаж в “Производствена, складова, инфраструктурна сграда, с местонахождение град София, ул. “Белоградчик ”№ 5

Търгът ще се проведе на 24.01.2014 г. (петък) в сградата на ССТ София, гр.София, ул. “Белоградчик” № 5 от 09:00 часа, залата на ССТ София, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 110,00 (сто и десет ) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 110,00 (сто и десет) лева без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ССТ София или по банкова сметка на ДП НК ЖИ Поделение “Сигнализация и Телекомуникации” – София в ОББ IBAN BG74UBBS80021045080030, BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 13.01.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ София, ул.”Белоградчик” № 5, ет. 2 срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в ССТ София, гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, стая № 201 до 16:00 часа на 17.01.2014 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.01. 2014 г. (петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 16.01.2014 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 24.02.2014 г. (понеделник), при същите условия, на горе посочения адрес.

За повторния търг тръжната документация ще се закупува срещу същата сума цитирана по-горе, на същия адрес, всеки работен ден до 16:00 ч. на 18.02.2013 г. (вторник).

Депозит и заявления за участие в повторния търг ще се приемат до 16:00 ч. на 21.02.2014 г.(петък) на същия адрес.

Допълнителна информация може да се получи на телефон: 02/9323453