Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Павликени, общ. Павликени - УДВГД ГО

20.12.2013 г.

ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура"

О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

            1. „Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, в района  на жп гара Павликени, на първи перон до Приемното здание на жп гара Павликени за монтиране на кафе  - автомат.          

Търгът ще се проведе на 12.02.2014 г. (сряда)  от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет лeва) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- цена на един комплект тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

            2. „Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, в района  на жп гара Павликени, на първи перон до Приемното здание на жп гара Павликени за монтиране на автомат за безалкохолни напитки и пакетирани стоки.          

Търгът ще се проведе на 12.02.2014 г. (сряда)  от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет лeва) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- цена на един комплект тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в сградата на УДВГД – Горна Оряховица, в залата за търгове ІІ етаж, в 14-етажна производствена техническа сграда, намираща се в гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 97.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 03.02.2014 г. (понеделник), в касата на УДВГД – Горна Оряховица намираща се: гр. Горна Оряховица, жп гара Горна Оряховица, в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97.Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозитът се внася в касата на УДВГД – Горна Оряховица до 16.00 часа на 05.02.2014 г. (сряда).

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на УДВГД – Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД – Горна Оряховица.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.02.2013 г. (вторник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД – Горна Оряховица, на ІІ етаж на 14 етажната производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97, в срок до 16,00 часа на 05.02.2014 г. (сряда). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05.02.2014 г. (сряда).

При неявяване на кандидати или неподаване на две заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, повторни търгове ще се проведат в едномесечен срок при същите условия на 10.03.2014г. (понеделник), като тръжна документация се закупува в срок до 16.00 часа на 28.02.2014 г. (петък); депозит и заявления за участие в търга се внасят до 16,00 часа на 04.03.2014 г. (вторник).

Допълнителна информация може да се получи на следният адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Цар Освободител” № 97, в 14 етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, ХІІ етаж, стая 1208, както и на GSM 0886/056212.