Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - УДВГД Пловдив

20.12.2013 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС, чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1987/11.12.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 05-10/13 от 22.10.2013 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост. Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. Помещение – 9,3 кв.м”, намиращ се на първия етаж в приемното здание на жп гара Карлово, за складова дейност (самостоятелен склад), сместонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 64,00лв (шестдесет и четири лева) без ДДС.

Депозит за участие: 64,00 лв (шестдесет и четири лева) без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 лв (двадесет и пет лева) с ДДС.

Дата и час на търга: 05.02.2014 год.  от 10:00 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 27.01.2014 год. в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 29.01.2014год. Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.01.2014 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 28.01.2014год.  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 04.03.2014 год. в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 21.02.2014 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 25.02.2014 год. Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 25.02.2014 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24.02.2014 год. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962;0889 813729.