Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с цел поставяне на 1 брой банкомат (АТМ устройства) - Административна сграда на жп администрация – Пловдив

02.01.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2027/18.12.2013г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-09/13 от 19.09.2013г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: “Площ - 2 кв.м.”, намиращ се в обособена част от партера, източно от входа на Административна сграда на жп администрация – Пловдив /сграда КСАУДВ/, за поставяне на 1 брой банкомат (АТМ устройства), с местонахождение:гр. Пловдив, бул. «Македония»№2, район на жп гара Пловдив централна. Търгът ще се проведе на 10.02.2014 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, от 10:00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200,00 лв. (двеста) без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 200,00лв. (двеста) без включен ДДС, представляващи 100% от началната тръжна месечна наемна цена;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.01.2014 г. (вторник), в счетоводството /стая 717/ на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 03.02.2014 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.02.2014 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 31.01.2014г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.