Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Помещения с обща площ – 145,55 кв. м. с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, жп гара Горна Оряховица

07.01.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1983/11.12.2013 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-10/13 от 22.10.2013 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

           

 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ “Помещения с обща площ – 145,55 кв. м.”, част от първия етаж на Приемното здание /източно крило/ на жп гара Горна Оряховица, за пощенска станция, с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, жп гара Горна Оряховица.             

Търгът ще се проведе на 13.02.2014 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Горна Оряховица от 10,30 часа, ІІ –ри етаж, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 400,00 (четиристотин лева) лева, без включен ДДС;

-  депозит за участие в търга, в размер на 400,00 (четиристотин лева) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 03.02.2014 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица гр. Горна Оряховица, ул. „ Цар Освободител” № 97,  срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозита се внася в касата или по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица до 16,00 часа 06.02.2014 г. (четвъртък)

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица ІІ ри етаж, гр. Горна Оряховица ул. „ Цар Освободител” № 97, в срок до 16,00 часа на 06.02.2014 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.02.2014 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 05.02.2014 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97,  14 етажна производствено техническа сграда, етаж 12, стая 1208, мобилен телефон 0886/ 056 212.