Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Открита площ – 5 кв.м /площ № 1/” ”, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, на перона на жп гара Своге

17.03.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 375/27.02.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 07-11/13 от 20.11.2013 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

ОБЯВЯВА

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Открита площ – 5 кв.м /площ № 1/” за монтиране на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за санитарни нужди, павилион (бивш РСВ) - 25 кв.м. /площ № 2/ за кафе и закуски и открита площ – 24 кв.м /площ № 3/ за поставяне на маси целогодишно”, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, на перона на жп гара Своге.

Търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 9,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 323,00 (триста двадесет и три) лв. без включен ДДС, от които158,00 (сто петдесет и осем) лева без включен ДДС за павилион (бивш РСВ) с площ 25 кв.м; 152,00 (сто петдесет и два) лева без включен ДДС за открита площ – 24 кв.м за поставяне на маси целогодишно и 13,00 (тринадесет) лева без включен ДДС за открита площ – 5 кв.м за монтиране на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за санитарни нужди.

- депозит за участие в търга, в размер на 323,00 (триста двадесет и три) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 14.04.2014 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 16.04. 2014 г. (сряда). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.04.2014 г. (сряда).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.04.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 21.05.2014 г. (сряда) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 12.05.2014 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на    14.05.2014 г. (сряда).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68 или гр. Враца, жп гара Враца – РЦ Враца, жп тел. 377; GSM 0884 240 179.