Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - УДВГД Пловдив

17.03.2014 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 378/27.02.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 07-11/13 от 20.11.2013 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост. Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. Площ - 2 кв.м”, в чакалнята на приемното здание на жп гара Карнобат, за поставяне на витрина за продажба на закуски и цигари, сместонахождение обл. Бургас, гр.Карнобат, района на жп гара Карнобат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 21,00 (двадесет и един) лв без ДДС.

Депозит за участие: 21,00 (двадесет и един) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 24.04.2014 год.  от  10:00 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 14.04.2014 год. в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 17.04.2014год. Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от17.04.2014год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 16.04.2014год.  срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813 729.