Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ имот с идентификатор 55155.508.449 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пазарджик

19.03.2014 г.

 На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ – 7 от 05.03.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ имот с идентификатор 55155.508.449 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пазарджик, с площ 1113 (хиляда сто и тринадесет) кв. м, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Заводска”, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за железопътна гара спирка.

Търгът ще се проведе на 25 април 2014 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 38 600,00 (тридесет и осем хиляди и шестстотин) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 19 000,00 (деветнадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 22 април 2014 г. (вторник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 14 април 2014 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 22 април 2014 г. (вторник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22 април 2014 г. (вторник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17 април 2014 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

            За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева