Архив обяви

Предстоящи за освобождаване ведомствени жилища на Железопътна секция Враца

27.03.2014 г.

О Б Я В А

27.03.2014 г.

   Предстоящи за освобождаване  ведомствени жилища на Железопътна секция Враца:

 

Точен адрес на жилището

Вид на жилището

Полезна площ (кв.м)

1

гр. Червен бряг, ж. сгр. 591А, вх. Б, ап.1

стая, кухня и външно сервизно помещение

25,00

2

гр.  Брусарци, жп бл. 451, ап. 4

2 стаи, кухня,  вън. серв. помещение

44,00

3

гр. Монтана, ул. „Христо Ботев“№ 50, бл. 494, ап. 3

2 стаи, кухня и външно серв. п-е

44,00

4

гр. Монтана, ул. „Христо Ботев“№ 50, бл. 494, ап. 4

2 стаи, кухня и външно серв. п-е

45,00

Право да кандидатстват за настаняване имат лица, които са в трудово-правни отношения с ДП ”НКЖИ”, ако те и членовете на техните семейства, отговарят на следните условия съгласно чл.22 от ППЗДС:

          1. Да имат определена по надлежния ред жилищна нужда в населеното място, където работят и живеят постоянно.

          2. Да не притежават в същото населено място жилище или вила, годни за постоянно обитаване.

          3. Да не са прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване през последните 5 години преди подаването на молбата за настаняване.         

    Кандидатите за настаняване трябва да представят в ЖП Секция Враца следните документи:

          1. Заявление от кандидата

          2. Декларация по чл.22, ал.1, т.1 и т.2 от ППЗДС, подписана от двамата съпрузи

          3. Служебна бележка от месторабота

          4. Данъчни удостоверения за имотното състояние на кандидата и членовете на семейството му от ТДД в което попада жилището, както и по постоянен адрес

          5. Удостоверения от Службата по вписванията при съответния Районен съд, в чийто район се намира жилището /за всеки член от семейството/ както и по постоянен адрес.