Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на 43 521 куб.м. негодна фракция, намиращи се в бившата кариера „Скакавица"

28.03.2014 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 145/ 28.01.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ”, в изпълнение на Решение на Управителния съвет на ДП „НКЖИ” по Протокол № 1-01/14 от 24.01.2014 г.

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с явно наддаване за продажба на  43 521 /четиридесет и три хиляди петстотин двадесет и един/ куб. м негодна фракция, намиращи се в бившата кариера „Скакавица” в землището на с. Полска Скакавица, общ. Кюстендил. Търгът се провежда за цялото количество негодна фракция.

Търгът да се проведе на 07.04.2014 г. (понеделник) от 11,00 часа в гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при:

  1. Начална тръжна цена 39 168,90 (тридесет и девет хиляди сто шестдесет и осем лева и  деветдесет стотинки) лв без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.
  2. Стъпка за наддаване – 3 916,89 (три хиляди деветстотин и шестнадесет лева и осемдесет и девет стотинки) лева;
  3. Депозит за участие в търга, в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, е в размер на 3 916,89 (три хиляди деветстотин и шестнадесет лева и осемдесет и девет стотинки) лева;

4. Начин на плащане на депозита – по банкова сметка на предприятието - банка “ОББ” АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, BIC UBBSBGSF, в срок до 16,00 часа на 04.04.2014 г. (петък).

5. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Тръжна документация за участие в търга се закупува до 04.04.2014 г. (петък) в Счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

            Оглед на актива може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 04.04.2014 г. (петък) срещу представяне на тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 04.04.2014 г. (петък) в Деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

При неявяване на кандидати за участие в търга повторен търг ще се проведе на 14.04.2014 г. (понеделник)от 11,00 часа в гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16,00 часа на 11.04.2014 г. (петък);

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 11.04.2014 г. (петък) по банкова сметка на предприятието - “ОББ” АД - клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, BIC UBBSBGSF.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.04.2014 г. (петък) срещу представяне на тръжна документация;

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 11.04.2014 г. (петък).

При неявяване на кандидати за участие в търга трети търг ще се проведе на 23.04.201 г. (сряда)от 11,00 часа в гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - получаване на тръжна документация – до 16,00 часа на 22.04.2014 г. (вторник);

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 22.04.2014 г. (вторник) ;

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.04.2014 г. (вторник) срещу представяне на тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 22.04.2014 г. (вторник).           

 

За контакти: тел. 0885/ 634 947 – Ива Иванова – Ръководител звено “УСК” към ЖПС Враца.