Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, местонахождение гр. София, община Столична, кв. Красна поляна в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан

28.03.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”  

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 369/27.02.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 07-11/13 от 20.11.2013 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. “Открита площ - 30 кв.м. и прелезопазачница / на км 4+100/ ”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. Красна поляна в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, пресечка на бул.”Александър Стамболийски” и бул.”Вардар”, за паркинг и офис.

Търгът ще се проведе на 07.05.2014 г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 168,00 (сто шестдесет и осем) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 168,00 (сто шестдесет и осем) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. “Открита площ - 442 кв.м./петно № 1 – 224 кв.м. и петно № 2 – 218 кв.м. и кантон / на км 4+050/ - 42 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. Красна поляна в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, пресечка на бул.”Александър Стамболийски” и бул.”Вардар”, за автокозметичен център / автомивка/.

Търгът ще се проведе на 07.05.2014 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 1308,00 (хиляда триста и осем) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 1308,00 (хиляда триста и осем)  лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

3. “Открита площ - 250 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. Красна поляна в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, на км 3+800, за охраняем паркинг.

Търгът ще се проведе на 07.05.2014 г. (сряда)  от 11,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 742,00 (седемстотин четиридесет и два) лв., без включен ДДС.

- депозит за участие в търга – 742,00 (седемстотин четиридесет и два) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

4. “Открита площ - 1428 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. Красна поляна в район на околовръстната жп линия Захарна фабрика – Стан, за охраняем паркинг.

Търгът ще се проведе на 07.05.2014 г. (сряда)  от 13,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 3027,00 (три хиляди двадесет и седем) лв. без включен ДДС

- депозит за участие в търга – 3027,00 (три хиляди двадесет и седем) лв. без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 28.04.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 30.04.2014 г. (сряда). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  30.04.2014 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.04.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Повторен търг ще се проведе на 06.06.2014 г., при същите условия, на горе посочения адрес.

За повторния търг тръжната документация ще се закупува срещу същата сума цитирана по-горе, на същия адрес , всеки работен ден до 16.00 ч.  на  02.06.2014 г.

Депозит  и  заявления за участие в повторния търг ще се приемат  до  16.00 ч. на 04.06.2014 г. на същия адрес.

Повторен търг ще се състои в случай, че кандидатите, подали заявления за участие в търга  не са се явили.  

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637