Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 30 броя бракувани акумулаторни батерии

08.04.2014 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

О Б Я В Я В А

         Търг с тайно наддаване за продажба на 30 броя бракувани акумулаторни батерии.

 

Откриване на тръжната процедура на09.04.2014 г. от 10 часа в сградата на ДП“НКЖИ“ - Поделение Сигнализация и Телекомуникации  /ПСТ/  - гр. София,  ул.”Белоградчик” № 5.

          1. Начална тръжна цена цена 6 676,00 ( шест хиляди шестстотин седемдесет и шест) лева, без ДДС.

2. Депозит за участие в търга в размер на 667,60 ( шестстотин шестдесет и седем лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС.

3. Начин на плащане на цената – в лева касата на Поделение Сигнализация и Телекомуникации /ПСТ/ София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет.2., или в ОББ IBANBG24UBBS80021039309430, SWIFTBIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 16.04.2013г. в счетоводството на ПСТ, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60 (шестдесет ) лева с ДДС, платими в касата на ПСТ, гр. София  ул. ”Белоградчик” № 5, ет.2.

            Оглед на 30 броя бракувани акумулаторни батерии може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 16.04.2014г.  срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 30 броя бракувани акумулаторни батерии е на територията на ССТ София  и  ССТ Пловдив.

Краен срок за  внасяне на депозит за участие в търга – до 16  часа на на 17.04.2014г. в сградата на ДП“НКЖИ“ -  ПСТ, гр.  София, ул.”Белоградчик” № 5, ет. 2.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16 часа на 17.04.2014г в сградата на ДП“НКЖИ“ -  ПСТ, гр.  София, ул.”Белоградчик” № 5, ет. 2.

Класиране на офертите -  в 10 часа на 22.04.2014г. в гр. София, ул.”Белоградчик” № 5, ет. 2;

4. При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 29.04.2014 г. от 10 часа в г в гр. София, ул.”Белоградчик” № 5, ет. 2; при същите тръжни условия със следните срокове:

-  закупуване на тръжна документация – до 16  часа на  13.05.2013 г. в сградата на ДП“НКЖИ“ -  ПСТ, гр.  София, ул.”Белоградчик” № 5, ет. 2.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16  часа на 14.05.2014 г. в ОББ IBANBG24UBBS80021039309430, SWIFTBIC UBBSBGSF или в касата на ПСТ, гр. София  ул. ”Белоградчик” № 5, ет.2.

- оглед на 30 броя бракувани акумулаторни батерии  – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до  13.05.2014 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16 часа на  14.05.2014 г. в сградата на ПСТ - гр. София  ул. ”Белоградчик” № 5, ет.2.

- класиране на офертите да се извърши на 15.05. 2014 г. сградата на ПСТ - гр. София  ул. ”Белоградчик” № 5, ет.2.

За контакти тел.: 932 28 76    GSM: 0887 996 222 – Стоичка Иванова